China, Guangdong Province / Ruyuan County, Tianjingshan Forestry Station. 

Art:

Takydromus albomaculosus  WANG, GONG, LIU & WANG, 2017

Trivialnamen:

White spotted East Asian Grass Lizard (Englisch)
天极山曹曦

 
 

China

 
 
 
 
 

Takydromus albomaculosus  © 2017 Wang, Gong, Liu & Wang